Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftsansvarig

Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf (nedan ”LAF”)

Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf (nedan ”LAF”)
tfn: 09 725 04 500
e-post: 
hemsida: www.tyonantajat.fi

Registrets namn

Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf:s medlemsregister

Kontaktperson

Heidi Nemlander
tfn. 09 725 04 500

Ändamål och rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Registret används för att göra det möjligt att betjäna medlemsföretagen.

LAF:s medlemsföretag är berättigade att ta emot arbetsrättslig rådgivning, delta i organisationens verksamhet och få information om organisationens intressebevakning och kommunikation (nyhetsbrev, meddelanden) och verksamhet (inkl. utbildning, evenemang, ställningstaganden) som en del av medlemskapet. Mottagare av rådgivning, medverkan, information och kommunikation är medlemsföretagens ägare och anställda.

Registret används för att organisera funktioner inom LAF:s förvaltning för vars syften det också är möjligt att skapa fristående mottagargrupper av kontaktpersonerna för kommunikationen (t.ex. sändlistor för e-post). Utöver det används registret för LAF:s egen verksamhetsplanering, statistikföring och arrangerandet av olika evenemang och utbildningar och för fakturering av medlemsavgifter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter är medlemskap i LAF eller annan berättigad förmån som baserar sig på en relevant kontakt mellan parterna, samtycke eller verkställande av avtal. Uppgifterna kan också användas för att fullfölja lagstadgade skyldigheter.

Personuppgifter som behandlas i medlemsregistret

I sitt medlemsregister behandlar LAF följande uppgifter om kontaktpersoner vid medlemsföretagen och deras verksamhetsställen som LAF har fått av företaget eller kontaktpersonen i fråga

  • personens namn
  • yrkesbeteckning
  • e-postadress och telefonnummer
  • kontaktpersonens postadress

I medlemsregistret kan även behandlas namn och kontaktuppgifter som gäller personer i LAF:s styrelse, utskott, arbetsgrupper och andra grupper som anknyter till intressebevakningen.

I samband med evenemang samlar vi till exempel in deltagarnas namn, eventuell yrkesbeteckning och andra frivilliga kontaktuppgifter såsom telefonnummer eller e-post. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna vara i kontakt med deltagarna bland annat för att ge närmare information om evenemangen. För matservering vid evenemangen begär vi också uppgifter om deltagarnas matallergier. Dessa uppgifter lämnas från fall till fall och det är frivilligt.

Källor för personuppgifter

De personuppgifter som finns i medlemsregistret fås av det företag som blir medlem och av medlemmen under medlemskapet. Uppgifter fås också av de kontaktpersoner som finns i registret.

Mottagare eller mottagargrupper av personuppgifter

Uppgifter lämnas i regel inte ut till tredje part.

Uppgifter kan dock lämnas ut med samtycke av den registrerade eller enligt kraven från behöriga myndigheter eller andra parter, baserat på gällande lagstiftning vid respektive tidpunkt.

Den personuppgiftsansvarige använder sig av tjänsteleverantörer, till exempel för det operativa genomförandet av informationsteknik och kommunikation. Tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter endast i den mån de deltar i genomförandet av den personuppgiftsansvariges tjänster. När upphandlingsavtalet ingås ålägger den personuppgiftsansvarige tjänsteleverantörerna att säkerställa en adekvat nivå av informationssäkerhet för att skydda personuppgifterna.

Dataöverföring utanför EU

Uppgifter kan överföras utanför EU eller EES endast på de grunder som förutsätts i dataskyddslagstiftningen, till exempel när tjänsteleverantören behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

Förvaringstiderna för personuppgifter

Personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt med tanke på syftet med personuppgiftsbehandlingen för att uppfylla rättigheterna eller skyldigheterna relaterade till medlemskap eller deltagande i evenemang. Föråldrade och felaktiga uppgifter raderas. Kontaktuppgifterna till kontaktpersonerna i LAF:s medlemsföretag ändras och/eller raderas på basis av medlemsföretagets egen anmälan eller på basis av information som LAF fått på annat sätt.

Principer för registerskydd

Personuppgifter skyddas genom nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter i sina arbetsuppgifter har tillgång till personuppgifterna.

Personuppgifter lagras i arbetsmiljöer som endast anställda vid LAF och andra behöriga personer har tillgång till. Databaserna finns i låsta rum som endast behöriga personer har tillgång till. Säkerhetskopior finns i en datacentral.

Den registrerades rättigheter och genomförandet av dem

Den registrerade har rätt att:

  • granska de personuppgifter som sparats i registret och begära att felaktiga uppgifter korrigeras.
  • i enlighet med lagstiftningen begära radering, överföring eller begränsning av behandlingen av de egna personuppgifterna
  • återkalla sitt samtycke när som helst i situationer där samtycke är den rättsliga grunden för behandling av uppgifter. Att samtycket återkallas påverkar inte lagligheten i den behandling som skett före återkallelsen.
  • En granskningsbegäran eller annan begäran ska riktas till den personuppgiftsansvariges kontaktperson.
  • Den registrerade har rätt att lämna ärendet om behandling av personuppgifter till tillsynsmyndigheten för utredning.

Rätt att invända mot behandling av uppgifter

Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av de egna personuppgifterna med hänvisning till en grund som anknyter till en specifik personlig situation. Enligt dataskyddsförordningen får den personuppgiftsansvarige fortsätta att behandla uppgifter trots invändning, om det finns en väsentlig och motiverad anledning till behandlingen som går före den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det är nödvändigt för att förbereda, presentera eller försvara ett rättsligt anspråk.