Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry (jäljempänä ”MTA”)

Annankatu 31—33 C 48, 00100 Helsinki
puh. 09 725 04 500
sähköposti:
kotisivu: www.tyonantajat.fi

Rekisterin nimi

Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry:n jäsenrekisteri

Yhteyshenkilö

Heidi Nemlander
puh. 09 725 04 500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoitus on jäsenyritysten palvelemisen mahdollistaminen.

MTA:n jäsenyritykset ovat oikeutettuja vastaanottamaan työoikeudellista neuvontaa, osallistumaan järjestön toimintaan sekä saamaan tietoja järjestön edunvalvonnasta ja viestinnästä (uutiskirjeet, tiedotteet) sekä toiminnasta (ml. koulutukset, tapahtumat, kannanotot) osana jäsenyyttään. Neuvonnan, osallistumisen, tietojen vastaanottamisen ja viestinnän vastaanottajana ovat jäsenyritysten omistajat tai niiden palveluksessa olevat.

Rekisteriä käytetään MTA:n hallinnon toimintojen järjestämiseen, joissa tarkoituksissa yhteishenkilöistä voidaan muodostaa myös erillisiä vastaanottajaryhmiä viestintää varten (esimerkiksi sähköpostin jakelulistat). Lisäksi rekisteriä käytetään MTA:n oman toiminnan suunnitteluun, tilastointiin ja erilaisten tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen sekä jäsenmaksujen laskutukseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on MTA:n jäsenyys tai muu oikeutettu etu, joka perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen, suostumus tai sopimuksen täytäntöönpano. Tietoja voidaan käyttää myös lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Jäsenrekisterissä käsiteltävä henkilötiedot

MTA käsittelee jäsenrekisterissään seuraavia jäsenyritysten ja niiden toimipaikkojen yhteyshenkilötietoja, jotka se on saanut yritykseltä tai yhteyshenkilöltä itseltään

  • henkilön nimi
  • ammattinimike
  • sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • yhteyshenkilön postiosoite

Jäsenrekisterissä voidaan käsitellä myös MTA:n hallituksen, valiokuntien, työryhmien ja muiden edunvalvontaan liittyvien ryhmien jäseninä olevien henkilöiden nimiä ja yhteystietoja.

Tapahtumaan osallistumisen yhteydessä keräämme esimerkiksi osallistujien nimen, mahdollisesti tehtävänimikkeen ja muut vapaaehtoisesti luovutetut yhteystiedot kuten puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen. Tarvitsemme näitä tietoja ollaksemme yhteydessä osallistujiin mm. tarkempien tapahtumajärjestelyiden osalta. Tapahtumien ruokatarjoiluja varten tiedustelemme osallistujilta myös ruoka-allergioita. Näiden tietojen luovuttaminen on tapauskohtaista ja vapaaehtoista.

Henkilötiedon lähteet

Jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja saadaan jäseneksi liittyvältä yritykseltä ja jäsenyyssuhteen aikana jäseneltä. Tietoja saadaan myös rekisterissä olevalta yhteyshenkilöltä itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella tai toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Rekisterinpitäjä käyttää palveluntarjoajia mm. tietotekniikan ja viestinnän operatiiviseen toteuttamiseen. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja vain siinä määrin kuin ne osallistuvat rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia hankintasopimuksen solmimisen yhteydessä huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta
henkilötietojen suojaamiseksi.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla esimerkiksi palveluntarjoajan käsitellessä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta jäsenyyteen tai tapahtumaosallistumiseen liittyvien oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Vanhentuneet ja virheelliset tiedot poistetaan. MTA:n jäsenyritysten kontaktihenkilöiden yhteystietoja muutetaan ja / tai poistetaan jäsenyrityksen oman ilmoituksen tai MTA:n tietoon muutoin tulleen tiedon perusteella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on suojattu tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä.

Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

Henkilötietoja säilytetään työtiloissa, joihin on pääsy ainoastaan MTA:n työntekijöillä ja muilla luvan saaneilla henkilöillä. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin pääsevät vain luvan saaneet henkilöt. Tietokantojen varmuuskopiot sijaitsevat palvelinkeskuksessa.

Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista
  • Pyytää lainsäädännön mukaisesti häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista
  • Peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa tilanteissa, joissa suostumus on tietojenkäsittelyn oikeusperusteena. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tarkastus- tai muu pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle
  • Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös valvontaviranomaisen tutkittavaksi

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Rekisterinpitäjä voi tietosuoja-asetuksen nojalla jatkaa tietojen käsittelyä vastustuksesta huolimatta, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.