De tillfälliga ändringarna som gäller minskning av arbetskraften, nämligen kortare samarbetsförhandlingar och tid för meddelande vid permittering, möjligheten att permittera visstidsanställda, hävning under prövotid av ekonomiska orsaker och produktionsskäl och förlängd återanställningstid, upphör att gälla 31.12.2020.

Samtidigt upphör den tillfälliga förbättringen av arbetstagarnas arbetslöshetsskydd i och med att självrisktiden återinförs, beräkningen av arbetslöshetsskyddets maximala tid fortsätter och arbetsvillkoret återgår till sin normala längd.

Ändringarna baserade sig på det så kallade coronapaketet som arbetsmarknadsorganisationerna avtalade om våren 2020. Ur arbetsgivarens synvinkel gav lösningen möjlighet till snabbare permitteringar, vilket i det skedet var nödvändigt då covid-19 slog till hårt och oväntat. De förbättringar i arbetslöshetsskyddet som då genomfördes innebar dock att tröskeln för att ta emot arbete blev klart högre och att de arbetslöshetsskyddsutgifter som finansieras med socialförsäkringsavgifter ökade avsevärt.

Nu upphör bägge dessa delar av coronapaketet att gälla.