För att trygga behovet av arbetskraft under våren och försommaren får ytterligare 3 000 personer från länder utanför EU resa in i landet från och med den 14 maj, utöver de 1 500 personer som tidigare fattats beslut om.

Inom Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde innebär dessa riktlinjer för säsongsarbetare som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen och inom jordbruket, trädgårdsodlingen, skogsbruket och fiskerinäringen följande:

– Säsongsarbetare som är EU-medborgare och ska arbeta inom jordbruket, trädgårdsodlingen, skogsbruket och fiskerinäringen får från och med den 14 maj resa in i landet på samma sätt som andra pendlare.

– EU-medborgare som kommer till Finland för att säsongsarbeta ska vid ankomsten visa upp ett arbetsavtal eller ett intyg som visar ett motsvarande anställningsförhållande, liksom också arbetsgivarens blankett för motivering av nödvändig inresa. Också skyldigheten att ordna förhållanden som motsvarar karantän för en arbetstagare i 14 dygn kvarstår.

– Säsongsarbetare som är tredjelandsmedborgare (t.ex. Ukraina, Vitryssland, Thailand) får resa in i landet, om både tillstånden för inresa och arbete är i skick och om arbetstagaren har arbetsgivarens blankett för motivering av nödvändig inresa.

Migrationsverket fattar beslut om och behandlar största delen av säsongsarbetarnas tillståndsärenden. Det slutliga beslutet om inresa tas av Gränsbevakningsväsendet. En förutsättning för inresa är fortfarande att det ordnas förhållanden som motsvarar karantän i 14 dygn.

För att undvika onödiga resor är det bra om arbetsavtalen gäller i minst tre månader.

Jord- och skogsbruksministeriet betonar vikten av att anlita inhemsk säsongsarbetskraft inom jordbruket, trädgårdsodlingen och skogsbruket. För att trygga tillgången på inhemsk säsongsarbetskraft bereder regeringen bland annat en tidsbunden höjning av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa och en utvidgning av möjligheterna att tillämpa rörlighetsunderstöd enligt lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa för viss tid. Social- och hälsovårdsministeriet informerar närmare om dessa ändringar.