LAF och Industrifacket har avtalat om en temporär ändring av tiden för meddelande om permittering i kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen och pälsproduktionsbranschen. Ändringen är i kraft 23.4–31.7.2020. Under denna period är tiden för meddelande om permittering 5 dagar (i stället för 14 dagar).

Exempel: Meddelandet om permittering ges fredag 3.4, varvid permitteringen börjar torsdag 9.4.

På grund av coronaviruset befinner sig Finlands ekonomi i en situation som äventyrar förutsättningarna för företagsverksamheten, sysselsättningen och människornas utkomst. Därför har arbetsmarknadens centralorganisationer och Finlands regering avtalat om temporära ändringar i arbetslagstiftningen. Ändringarna är i kraft fram till 30.6.2020. De ändringar som gäller utländska arbetstagare är i kraft fram till 30.10.2020.

Tillfällig ökning av arbetslagstiftningens flexibilitet när det gäller den privata sektorn

1. Förkortning av samarbetslagens minimiförhandlingstider vid permittering. Samarbetslagen tillämpas INTE när antalet arbetstagare understiger 20.

Samarbetslagens minimiförhandlingstider för permittering förkortas från nuvarande 14 dagar  och nuvarande 6 veckor till 5 dagar.

Arbetsgivaren ska i enlighet med samarbetslagen göra en förhandlingsframställning till arbetstagarna senast fem dagar innan förhandlingarna inleds. Efter att tidsfristen för förhandlingsframställning har gått ut ska samarbetsförhandlingar i enlighet med samarbetslagen föras i 5 dagar (alltså inte 14 dagar eller 6 veckor). Under samarbetsförhandlingarna går det också att avtala annorlunda om minimiförhandlingstiden. Om samarbetsförhandlingarna pågick 1.4, förkortas minimiförhandlingstiden också i dessa fall till 5 dagar, om inte annat avtalas under samarbetsförhandlingarna. Till förhandlingstiden räknas därmed också den tid som samarbetsförhandlingarna redan pågått innan lagen trädde i kraft.

Exempel:
- Samarbetsförhandlingar om permittering av arbetstagare hade pågått sedan 25.3.
- När lagen trädde i kraft 1.4 hade förhandlingarna redan pågått längre än 5 dagar.
- Arbetsgivaren kunde avsluta samarbetsförhandlingarna 1.4.

Om samarbetsförhandlingar pågår när lagen upphör att gälla, dvs. 30.6, är minimiförhandlingstiden 5 dagar också i dessa fall, fastän samarbetsförhandlingarna fortsätter efter att lagen upphör att gälla.

Observera att ändringen endast gäller förhandlingstiderna, inte innehållet i förhandlingarna.

Efter att samarbetsförhandlingarna slutförts ska arbetsgivaren ge ett meddelande om permittering till de arbetstagare som ska permitteras och till deras förtroendemän. Meddelandet om permittering ska ges 5 dagar (inte 14 dagar) innan permitteringen börjar. Om meddelandet inte kan ges personligen, går det bra att skicka per brev eller elektroniskt med iakttagande av samma tid för meddelande. I meddelandet ska anges grunden för permitteringen, begynnelsetidpunkten och permitteringens längd eller uppskattade längd. Om arbetsgivaren har gett ett meddelande om permittering till en arbetstagare innan lagen trädde i kraft, dvs. 31.3 eller tidigare, förkortas tiden för meddelande också i detta fall till 5 dagar. Även i det fallet att arbetsgivaren innan lagen trädde i kraft har gett ett meddelande om permittering med iakttagande av en 14 dagars tidsfrist, kan arbetsgivaren förkorta tiden för meddelande till 5 dagar. Arbetsgivaren ska dock senast dagen före permitteringen informera arbetstagaren om att tiden för meddelande förkortas.

Exempel:
- Arbetsgivaren hade gett ett meddelande om permittering till arbetstagaren 25.3.
- När lagen trädde i kraft 1.4 hade tiden för meddelande redan pågått längre än 5 dagar.
- Arbetsgivaren informerade arbetstagaren 1.4 om att tiden för meddelande om permittering förkortas
- Arbetstagarens permittering kunde börja 2.4.

Om arbetsgivaren ger ett meddelande om permittering till en arbetstagare innan lagen upphör att gälla, dvs. senast 30.6, förkortas tiden för meddelande också i detta fall till 5 dagar, även i det fallet att tiden för meddelande fortsätter efter att lagen trätt ur kraft.

2. Snabbare permitteringsprocess för företag med färre än 20 arbetstagare

Om företaget regelbundet har färre än 20 anställda i arbetsavtalsförhållande, ska arbetsgivaren i stället för samarbetslagen iaktta bestämmelserna i arbetsavtalslagen och kollektivavtalet.

Enligt arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren ge arbetstagaren eller förtroendemannen förhandsinformation om grunderna för permitteringen samt om dess beräknade omfattning, det sätt på vilket den genomförs, begynnelsetidpunkten och dess längd. Efter att informationen getts och innan meddelande om permittering lämnas ska arbetsgivaren ge arbetstagarna eller förtroendemännen tillfälle att bli hörda om informationen. Därefter ger arbetsgivaren ett meddelande om permittering till de arbetstagare som kommer att permitteras och till deras förtroendemän. Meddelandet om permittering ska ges senast 5 dagar (inte 14 dagar) innan permitteringen börjar. Om meddelandet inte kan ges personligen, går det bra att skicka per brev eller elektroniskt med iakttagande av samma tid för meddelande. I meddelandet ska anges grunden för permitteringen, begynnelsetidpunkten och permitteringens längd eller uppskattade längd.

Om arbetsgivaren har gett ett meddelande om permittering till en arbetstagare innan lagen trädde i kraft, dvs. 31.3 eller tidigare, förkortas tiden för meddelande också i detta fall till 5 dagar. Även i det fallet att arbetsgivaren innan lagen trädde i kraft har gett ett meddelande om permittering med iakttagande av en 14 dagars tidsfrist, kan arbetsgivaren förkorta tiden för meddelande till 5 dagar. Arbetsgivaren ska dock senast dagen före permitteringen informera arbetstagaren om att tiden för meddelande förkortas. Om arbetsgivaren ger ett meddelande om permittering till en arbetstagare innan lagen upphör att gälla, dvs. senast 30.6, förkortas tiden för meddelande också i detta fall till 5 dagar, även i det fallet att tiden för meddelande fortsätter efter att lagen trätt ur kraft.

3. Permitteringsrätten gäller nu också visstidsanställda

Det är möjligt att permittera en visstidsanställd, om arbetsgivaren har ekonomiska eller produktionsrelaterade orsaker att säga upp arbetsavtalet. Det är också möjligt att permittera, om arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt och arbetsgivaren skäligen inte kan ordna annat lämpligt arbete för arbetstagaren eller sådan utbildning som motsvarar arbetsgivarens behov. Dessutom kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om permittering för viss tid i de fall då det behövs på grund av arbetsgivarens verksamhet eller ekonomiska situation. Om permitteringen av en visstidsanställd börjar innan lagen upphör att gälla, dvs. senast 30.6, och fortsätter efter det, är det tillåtet så länge skäl till permittering föreligger beträffande den visstidsanställda.

4. Snabbare permitteringsprocess för företag som omfattas av samarbetslagen och som uppfyller kriterierna för undantagssituationer enligt 60 § i samarbetslagen: meddelande om permittering kan ges utan samarbetsförhandlingar

Enligt 60 § i samarbetslagen får arbetsgivaren fatta beslut om permittering utan samarbetsförhandlingar, om särskilt vägande skäl som är till skada för företagets produktions- eller serviceverksamhet eller företagets ekonomi och som man inte har kunnat känna till på förhand utgör hinder för samarbetsförhandlingar. När grunder för att avvika från samarbetsskyldigheterna inte längre föreligger ska arbetsgivaren utan dröjsmål inleda samarbetsförhandlingar, där även orsakerna till det avvikande förfarandet ska utredas.

Arbetsmarknadens centralorganisationer är eniga om att en undantagssituation i enlighet med 60 § i samarbetslagen uppstår då coronaviruset ger upphov till en oförutsedd och kraftig försämring i efterfrågan på företagets produkter och tjänster, vilken i sin tur framkallar ett behov av att permittera en betydande del av företagets anställda. Bedömningen ska dock göras i företagen från fall till fall.

Om det går att tillämpa 60 § i samarbetslagen, behöver företaget därmed inte genomföra samarbetsförhandlingar före beslutet om permittering. För att inleda permitteringar ska arbetsgivaren dock ge ett meddelande om permittering till de arbetstagare som kommer att permitteras och till deras förtroendemän.

5. Utvidgad hävning av arbetsavtal under prövotiden

Arbetsgivaren kan häva arbetstagarens arbetsavtal under prövotiden också av ekonomiska orsaker eller produktionsskäl, dvs. att arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbetstagaren arbete har minskat väsentligt och konstant. Rätt att häva under prövotiden föreligger inte, om det är möjligt att placera eller utbilda arbetstagaren i andra uppgifter. Hävning under prövotid är inte heller tillåtet då arbetsgivaren före eller efter hävningen har anställt en ny arbetstagare i liknande uppgifter, om arbetsgivarens verksamhetsförutsättningar inte har förändrats under denna tid.

6. Förlängd återanställningsskyldighet

Om arbetstagaren har blivit uppsagd av ekonomiska eller produktionsrelaterade orsaker, ska arbetsgivaren erbjuda arbetstagaren arbete i det fallet att arbetsgivaren inom 9 månader (inte 4 eller 6 månader) efter att anställningen upphört behöver arbetskraft i samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren utförde. Arbetsgivaren ska iaktta 9 månaders återanställningstid i det fallet att arbetsgivaren har gett arbetstagaren ett meddelande om uppsägning under den tid lagen är i kraft, nämligen 1.4–30.6.

Exempel:
- Under den tid lagen är i kraft säger arbetsgivaren av ekonomiska orsaker upp en arbetstagare som har 6 månaders uppsägningstid.
- Arbetsgivaren ger arbetstagaren ett meddelande om uppsägningen så att arbetstagarens anställning upphör 30.11.2020.
- Återanställningsskyldigheten på 9 månader börjar 1.12.2020 och fortsätter fram till 31.8.2021.

Tillfällig sänkning av arbetsgivarnas pensionspremier

7. Pensionspremien för arbetsgivare inom den privata sektorn

Arbetsgivarnas ArPL-premie sänks tillfälligt med 2,6 procentenheter. Detta innebär en tillfällig avvikelse från 50/50-regeln för ändringar av betalningar. Avgiftssänkningen är i kraft 1.5–31.12.2020.

Tillfälligt starkare utkomstskydd för permitterade och arbetslösa

8. Förbättring av arbetslöshetsskyddet

Den självrisktid på fem dagar som föregår arbetslöshetsskyddet slopas. Detta gäller den inkomstrelaterade dagpenningen, grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet. Staten finansierar stödet under dessa dagar. Självriskdagarna slopas. Arbetslöshetsskyddets maximala tid förbrukas inte under permittering. Arbetslöshetsdagpenning som betalas på grund av permittering förbrukar inte den maximala utbetalningstiden för arbetslöshetsdagpenning.

9. Förkortning av arbetsvillkor

Löntagarens arbetsvillkor förkortas. Arbetsvillkor är en förutsättning för att arbetslöshetsdagpenning ska utbetalas. Löntagarens arbetsvillkor är nu 13 kalenderveckor, då det tidigare var 26 kalenderveckor. För företagarens icke-ägande familjemedlemmar är arbetsvillkoret nu 26 kalenderveckor, medan det tidigare var 52 kalenderveckor.

10. Arbetsgivarens skyldighet att anmäla permitterade anställda

Då minst 10 anställda permitteras bör arbetsgivaren göra en gruppermitteringsanmälan till TE-byrån och förmånsbetalaren. Anmälan innehåller information om permitterade anställda samt start- och slutdatum för permitteringen. De anställda som nämns i anmälan anses ha registrerat sig som arbetslösa arbetssökande. Arbetslösa lämnar in en ansökan om arbetslöshetsdagpenning till förmånsbetalaren, och förmånen utbetalas om ansökan stämmer överens med de permitteringsdagar som arbetsgivaren anmält. En permitterad person kan separat registrera sig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån och bli delaktig i TE-byråns tjänster.

Ändringar som gäller utländska arbetstagare

11. Temporär ändring av säsongsarbetslagen och utlänningslagen fram till 31.10.2020 och tillträde till arbetsplatserna för säsongsarbetare

Genom en temporär ändring tillåts alla de tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i landet och personer med intyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete hos en annan arbetsgivare eller uppehållstillstånd för arbetstagare inom någon annan bransch att arbeta inom branscher som är viktiga med tanke på försörjningsberedskapen och en fungerande arbetsmarknad.

I Europeiska kommissionens meddelande konstateras att de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor inte bör gälla personer som har en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov. I meddelandet konstateras att jordbrukets säsongsarbetare under vissa omständigheter utför kritiska uppgifter under skörd, plantering eller skötsel, liksom också inom djurskötsel och fiskeri. I en sådan situation bör medlemsstaterna behandla dessa arbetstagare på samma sätt som de arbetstagare som utövar kritiska yrken, dvs. medlemsstaterna bör tillåta att arbetstagarna får tillträde till sina arbetsplatser.

I nuläget innebär det att 1 500 utvalda personer från tredje länder med tillstånd för säsongsarbetare eller uppehållstillstånd för arbetstagare får komma till Finland för vårarbete. För att passera gränsen behöver de få en blankett som arbetsgivaren fyllt i via länken nedan. Vid gränsen kontrollerar gränsbevakningen att personen finns på listan med dessa 1 500 arbetstagare.

Blankett för arbetsgivare: Nödvändig inresa SV/EN (pdf)