På LAF:s höstmöte den 12 december i Helsingfors valdes förbundets ordförande jordbrukare Kimmo Hovi från Orimattila att fortsätta som ordförande år 2015. Även styrelsens övriga tre medlemmar som var i tur att avgå valdes på nytt. Styrelsens sammansättning år 2015 finns i bilagan. Höstmötet behandlade även övriga stadgeenliga ärenden. På mötet höll direktör Tuula Kallio (Etera) ett anförande om pensionsreformen år 2017.

Styrelsen 2015 (pdf) >

LAF och Statistikcentralen har kommit överens om, att LAF:s medlemsbranschers lönestatistik i fortsättningen samlas in i samband med datainsamlingen av timlöner inom den privata sektorn. Förfrågan som förverkligas som en urvalsenkät har nu gjorts första gången gällande fjärde kvartalet för år 2014. Den statistikförfrågan som tidigare gjorts för maj månad läggs ned.

Vi önskar, att våra medlemsföretag i fortsättningen svarar på den statistikenkät som Statistikcentralen förverkligar och där förifyllda elektroniska blanketter används. Som bilaga Statistikcentralens meddelande om ärendet.

Statistikcentralens meddelande (pdf) >

LAF:s hemsida har förnyats. Den som besöker hemsidan får allmän information om förbundets verksamhet och avtalsbranscherna. Man kan också ansluta sig som medlem genom att fylla i medlemsblanketten.

Via hemsidan kommer LAF:s medlemmar in på Extranet-medlemssidorna, som fungerar som förut. Alla Extranet-användare får ett meddelande om detta via e-post.

För att komma in på Extranet krävs det ett användarnamn och ett lösenord. Om Du inte har dessa ännu, så kontakta vår byrå: info(at)tyonantajat.fi. På Extranet finns bl.a. kollektivavtalet, medlemsbreven och olika blanketter som har att göra med anställningsförhållanden. Vi skickar också ut medlemsinformation till våra medlemmar via Extranet

 

(Utbildningen går på finska, vi ordnar senare på svenska)
LAF ordnar Dag för anställningsfrågor -utbildning i Seinäjoki 14.10. och i Tammerfors 22 – 23.10. Tema är "Förändringar i arbetskraftssituationen" samt "Arbetstagaren borta från arbetet - spelregler i olika situationer". Beträffande båda ämnena är det bra för arbetsgivaren att känna till rätta tillvägagångssätt, så att det i t.ex. uppsägningssituationer inte uppstår konsekvenser. Utbildningsdagarnas program och anmälningsanvisningar finns på Extranet-sidorna i punkten Medlemsbrev > Gemensamma (Y-brev). Välkommen på utbildningen!

Om du inte ännu är medlemsarbetsgivare i LAF är du dock välkommen på Dagarna för anställningsfrågor. För ny medlem gottgör vi utbildningsdagens deltagaravgift (50 euro) i LAF:s medlemsavgift. Ta kontakt med Christel Wakkinen på vår byrå, tel. (09) 725 04 500 eller e-post: info(at)tyonantajat.fi, så får du mera information om utbildningsdagarnas program och anslutning.

Som tema landsbygdens gröna näringar

I år är temat för Företagardagen landsbygdens gröna näringar. Dessa har en stor potential och sysselsätter närmare 400 000 människor genom hela kedjan från produktion och förädling till logistik. Det finns ca 260 000 företagare i Finland.

Företagardagen har blivit en mångsidig riksomfattande temadag, som firas runtom i landet på flertalet lokala företagares, organisationers och läroanstalters gemensamma evenemang.

Årets festseminarium arrangeras av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

LAF är också med på Företagardagens festseminarium idag i Helsingfors.

NUORIA TYÖHÖN JA OPPIMAAN MAASEUTU-, PUUTARHA-, VIHER- JA TURKISTUOTANTOALOJEN TYÖPAIKOILLE

Maaseutuelinkeinojen, puutarha- ja viher- ja ympäristörakentamisalan- sekä turkistuotannon yrityksissä on työtä tarjolla nyt ja tulevaisuudessa. Ajatellen sekä nuorten työllistymismahdollisuuksia että yritysten työvoimatarpeita näiltä aloilta löytyy erilaisia mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen ja myöhempään työuraan.

Työmarkkinaosapuolina Maaseudun Työnantajaliitto ja Puu- ja erityisalojen liitto haluavat osaltaan edistää nuorten mahdollisuuksia työhön ja koulutukseen sopimusaloillaan. Työehtosopimuksissa on sovittu mm. oppisopimusopiskelijoiden ja harjoittelijoiden palkkauksesta ja Tutustu ja tienaa –ohjelmasta.

Tähän tiedotteeseen on koottu nuorille soveltuvia reittejä työelämään ja ammatilliseen koulutukseen. Alan yritykset voivat omalta osaltaan olla aktiivisia ja tarjota esim. työssäoppimis- ja työkokeilupaikkoja ja sitä kautta myös rekrytoida yritykseen sopivia työntekijöitä. Käytännönläheisiin ammatteihin sopii usein esim. oppisopimuskoulutus.

Nuorten asema työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa on tärkeällä sijalla myös nykyisen hallituksen ohjelmassa. Vuoden 2013 alussa käynnistyneen Nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteena on saada tulevaisuudessa jokainen nuori opiskelemaan tai sijoittumaan työelämään.

VÅREN 2014

(Utbildningen är på finska, vi ordnar senare på svenska)

LAF ordnar i april två utbildningsdagar i anställningsfrågor där vi går igenom för arbetsgivaren aktuella och centrala ämnen. Inom LAF:s avtalsbranscher trädde de nya kollektivavtalen i kraft i början av februari och de innehåller ändringar i bl.a. avlöningsbestämmelserna. Dagarna för anställningsfrågor hålls i Tammerfors 10.4. och i Åbo 24.4.
Företagare, om du inte ännu är medlem i LAF, välkommen nu som medlem och på utbildning! Då du ansluter dig och anmäler dig på Dagen för anställningsfrågor, gottgör vi utbildningsdagens deltagaravgift i din medlemsavgift.

Läs mera om programmet (på finska) i punkten Läs mer.

NYA KOLLEKTIVAVTALEN IKRAFT FRÅN BÖRJAN AV FEBRUARI, LÖNEFÖRHÖJNINGARNA FRÅN BÖRJAN AV JUNI

De nya kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktionsbranschen, som Landsbygdens Arbetsgivareförbund ingått, har trätt ikraft från början av februari. Kollektivavtalens avtalsperiod sträcker sig till slutet av januari år 2017.

Årets löneförhöjningar träder ikraft 1.6.2014, då den allmänna förhöjningen (12 cent/t eller 20 euro/mån. ) verkställs och tabellönerna granskas. Fram till början av juni tillämpas således nuvarande löner. Samtidigt sker det ändringar i landsbygdsnäringarnas och trädgårdsbranschens avlöningssystem. Vi informerar våra medlemsarbetsgivare närmare om de branschvisa ändringarna.

På LAF:s höstmöte den 12 december valdes förbundets ordförande och styrelse för år 2014. Som ordförande fortsätter på basen av ett enhälligt val jordbrukare Kimmo Hovi från Orimattila. Övriga styrelsens medlemmar som var i tur att avgå valdes på nytt, således består styrelsens sammansättning. Viceordförande väljs på styrelsens första möte nästa år.

Styrelsens sammansättning år 2014 finns i Läs mer-punkten

Landsbygdens Arbetsgivareförbund och Trä- och specialbranschernas förbund uppnådde på fredagen den 25.10. ett förhandlingsresultat om kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, grönområdesanläggarna och pälsproduktionsbranschen. Förhandlingsresultatet baserar sig på sysselsättnings- och tillväxtavtalet för åren 2014 – 2016. De nya kollektivavtalen träder i kraft i början av februari 2014.

Löneförhöjningen för år 2014 verkställs 1.6. och den allmänna förhöjningen är då 12 cent/timme eller 20 euro/månad. Avlöningstabellerna ändras branschvis med samma förhöjning som den allmänna. Följande löneförhöjning 1.6.2015 är till sin storlek 0,4 %. Om lönerna år 2016 förhandlar man först centralförbunden emellan och efter det kollektivavtalsparterna emellan. Förhandlingsresultatet innehåller också textändringar i alla avtalsbranscher. Vi informerar närmare med medlemsbrev om de nya kollektivavtalen.

Då lantbrukaren anställer en avbytare i ett anställningsförhållande, skall Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna tillämpas på detta. På LAF:s kansli har ett informationspaket (på finska) utarbetats till förfogande för de lantbrukare, som själv ordnar avbytarservicen. Informationspaketet har uppdaterats och kan beställas på vårt kansli till ett pris på 40 euro.

Våra avtalsbranschers företag kan erbjuda passande arbetsplatser för unga under sommaren. LAF och Träförbundet har kommit överens om att "Bli bekant med arbetslivet och tjäna" – praktikprogrammet för grundskole- och gymnasieelever fortsätter även i år.

Anställningsförhållandet som är två veckor eller tio dagar långt kan placeras under tiden 1.6. - 31.8. Arbetsgivaren betalar en engångslön á 320 euro för utförandet av praktiken och den innehåller semesterersättningen. Om det är ändamålsenligt att avtala om en längre praktiktid än ovan nämnda så betalas för tilläggsdagarna 32 euro per dag.

Löneförhöjningarna i de gällande kollektivavtalen förverkligas 1.4.2013 eller från början av den löneutbetalningsperiod som börjar närmast därvid. Den generella förhöjningen är 15 – 19 cent/timme beroende på avtalsbransch. Vi skickar medlemsbrev om löneförhöjningen under mars månad.

Under våren ordnar vi för våra medlemsarbetsgivare aktuell utbildning enligt följande:

- en svensk kurs den 10.4. i Vasa

- Dag för anställningsfrågor 20.3. i Tammerfors (på finska)

- Viking Grace kryssning Åbo - Stockholm 3. – 4.4. (på finska)

Kursernas program och anmälningsanvisningar finns i de senaste medlemsbreven Y/4/2013 och Y/3/2013.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund är även i år med på KoneAgria-utsällningen 24.-27.10.2012 i Jyväskylä, Paviljonki. Välkommen och bekanta Dig med vår avdelning (A218)!

Regionförvaltningsverket i Södra Finland riktar sina arbetarskyddsinspektioner till arbetsplatser inom primärproduktionen under åren 2012-2013. Övervakningsprojektet satsar på bekämpning av den gråa ekonomin, uppföljning av arbetslivets spelregler och på förlängning av arbetskarriärerna.

Våra avtalsbranschers företag kan erbjuda passande arbetsplatser för unga under sommaren. LAF och Träförbundet har kommit överens om att "Bli bekant med arbetslivet och tjäna" – praktikprogrammet för grundskole- och gymnasieelever fortsätter även i år. Anställningsförhållandet som är två veckor eller tio dagar långt kan placeras under tiden 1.6. - 31.8. Arbetsgivaren betalar en engångslön á 320 euro för utförandet av praktiken och den innehåller semesterersättningen. Om det är ändamålsenligt att avtala om en längre praktiktid än ovan nämnda så betalas för tilläggsdagarna 32 euro per dag.

Löneförhöjningarna enligt ramavtalet har trätt i kraft i början av mars inom LAF:s avtalsbranscher, dvs. landsbygdsnäringarna, trädgårds-, grönanläggnings- och pälsproduktionsbranschen. De generella förhöjningarna och tabellönernas ändringar varierar branschvis. Samtidigt började också den nya två-åriga kollektivavtalsperioden, som slutar 31.1.2014

LAF:s medlemmar får i sina medlemsbrev anvisningar om verkställandet av löneförhöjningarna och om tillämpandet av övriga avtalsvillkor. Ifall Du som avtalsbranschens arbetsgivare är intresserad av att bli medlem och ta del av medlemsservicen, sker de enklast från denna hemsida i punkten: "Anslutning". Välkommen med!

Uträkningarna om arbetsgivarens indirekta lönekostnader har lagts ut på våra Extranet-sidor. De är till förfogande branschvis i punkten Arbetskraftskostnader. Uträkningarna ger åtminstone en ungefärlig uppfattning om kostnaderna per utförd arbetstimme utöver timlönen.

Vi har skickat ut förfrågan om årsanmälan, för fastställandet av medlemsavgiften, till medlemmarna. Iakta din e-post (Extranet-användarna) och post. Kom i håg att återsända i tid!