mars 9, 2022 Aktuellt

Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

Tillfälligt skydd

För att hjälpa personer som flytt från Ukraina har EU aktiverat direktivet om tillfälligt skydd. Tillfälligt skydd ges i alla medlemsländer till

  • ukrainska medborgare och deras familjemedlemmar
  • personer som fått internationellt skydd i Ukraina och deras familjemedlemmar
  • andra som var permanent bosatta i Ukraina och som inte kan återvända till sitt hemland

För alla grupper gäller att personen ska ha bott i Ukraina och lämnat landet efter Rysslands invasion, dvs. den 24 februari eller senare.

I Finland får också följande personer tillfälligt skydd:

  • Ukrainska medborgare och deras familjemedlemmar som flydde från Ukraina före den 24 februari och som på grund av konflikten inte kan återvända till landet. Kommissionen har uppmanat medlemsländerna till flexibilitet när det gäller dessa personer.
  • Andra ukrainska medborgare som redan vistas eller har anlänt till Finland och deras familjemedlemmar.
  • Medborgare i länder utanför EU som lagligen (också annars än permanent) befunnit sig i Ukraina och som inte kan återvända till sitt hemland. Denna grupp är enligt EU-beslutet en valfri grupp för medlemsländerna.

På samma sätt som asylsökande har personer med tillfälligt skydd rätt att bo på en flyktingförläggning och använda de tjänster som förläggningen ordnar. De får till exempel hälso- och sjukvårdstjänster och nödvändiga socialvårdstjänster, och deras nödvändiga utkomst tryggas. De kan också själva ordna sitt boende om de så önskar.

Tillfälligt skydd söks hos polisen eller gränsmyndigheten på samma sätt som asyl. Den som har beviljats uppehållstillstånd på basis av tillfälligt skydd kan arbeta och studera utan begränsningar. Bestämmelserna om försörjningsförutsättning gäller inte i dessa anställningar. Rätten att arbeta börjar först när beslutet har getts, om personen inte har rätt att arbeta med stöd av något annat tillstånd, till exempel ett uppehållstillstånd.

Om personen beviljas tillfälligt skydd och även har ansökt om asyl, avbryter Migrationsverket behandlingen av asylansökan. Behandlingen av asylansökan avbryts för den tid då uppehållstillståndet på basis av tillfälligt skydd är giltigt. När uppehållstillståndet på basis av tillfälligt skydd har gått ut frågar Migrationsverket per brev om personen vill att behandlingen av asylansökan ska återupptas.

Mer information: https://migri.fi/tilapainen-suojelu

Dela artikeln