januari 20, 2022 Aktuellt

Lönebetalningsskyldigheten och covid-19

Arbetstagaren insjuknar i covid-19 När arbetstagaren har insjuknat i covid-19 och därför är frånvarande från arbetet, betalar arbetsgivaren lön för […]

Arbetstagaren insjuknar i covid-19

När arbetstagaren har insjuknat i covid-19 och därför är frånvarande från arbetet, betalar arbetsgivaren lön för sjukdomstid i enlighet med kollektivavtalet.

En sådan myndighet som avses i lagen om smittsamma sjukdomar (läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller samkommunen för sjukvårdsdistriktet) kan besluta att en arbetstagare som insjuknat i covid-19 ska hållas isolerad med stöd av lagen i fråga. Arbetstagaren ska ge arbetsgivaren ett intyg över myndighetens beslut. Arbetstagaren har rätt att vara frånvarande från arbetet under hela isoleringen, också fastän arbetstagaren redan tillfrisknat. Lön betalas även i det fallet att arbetstagaren är symtomfri.

En arbetstagare som satts i isolering med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar har rätt till FPA:s dagpenning vid smittsam sjukdom. Dagpenningen ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Dagpenningen kan betalas till arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren har betalat lön för arbetsfrånvaro som hänför sig till covid-19.

En arbetstagare som tillfrisknat men fortfarande är i isolering kan vara skyldig att arbeta på distans beroende på arbetsavtalet och arbetsuppgifterna. Det går också alltid att separat avtala med arbetstagaren om distansarbete. Om arbetstagaren arbetar på distans, blir det inte fråga om inkomstbortfall och därmed betalas ingen dagpenning vid smittsam sjukdom.


En frisk arbetstagare i karantän

A. En myndighet ålägger karantän
Arbetstagaren ska ge arbetsgivaren ett intyg över myndighetens beslut om karantän. Med stöd av det har arbetstagaren rätt till frånvaro från arbetsplatsen och arbetsgivaren kan förbjuda arbetstagaren att komma till arbetsplatsen under hela karantänstiden. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön. Arbetstagaren har rätt till FPA:s dagpenning vid smittsam sjukdom. Arbetstagaren kan vara skyldig att arbeta på distans och det går att avtala om distansarbete. I det fallet betalas lön för arbetad tid.

B. En myndighet rekommenderar karantän (s.k. frivillig karantän)
En myndighet (t.ex. THL) kan också utan stöd av lagen om smittsamma sjukdomar ge en allmän rekommendation om att arbetstagare inte ska komma till arbetsplatsen under så kallad frivillig karantän. Med stöd av det har arbetstagaren i regel rätt att vara frånvarande från arbetsplatsen, och arbetsgivaren kan förbjuda arbetstagaren att komma till arbetsplatsen under den frivilliga karantänen. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för den tid då arbetstagaren är frånvarande från arbetsplatsen under frivillig karantän. Arbetstagaren har i det här fallet inte rätt till FPA:s dagpenning vid smittsam sjukdom.
Arbetstagaren kan vara skyldig att arbeta på distans och det går att avtala om distansarbete. I det fallet betalas lön för arbetad tid.


Arbetstagaren har testats för covid-19 och väntar på svar

Arbetsgivarens skyldighet att betala lön till en frisk arbetstagare som är i karantän beror på det kollektivavtal som tillämpas. I de kollektivavtal som tillämpas inom LAF:s branscher har inte avtalats om lönebetalningsskyldighet i den här typen av situationer och därför är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön.

Också i det fallet att företagshälsovården rekommenderar (i enlighet med THL) att den testade ska stanna hemma och vänta på resultatet blir det fråga om oavlönad ledighet, om arbetstagaren i övrigt är frisk nog för att kunna arbeta. Om arbetstagaren är sjuk (t.ex. feber, svag feber, verkligen dålig och svag) ska arbetsgivaren få ett läkarintyg efter att tiden för egen anmälan gått ut, oavsett om det gäller covid-19 eller inte. För närvarande är rekommendationen att arbetsgivaren för betalningen av sjuklön också ska godkänna intyg som getts av sjukskötare. Läs ovan om situationer då arbetstagaren insjuknar i covid-19.


Arbetsgivaren hindrar arbetstagaren från att komma till arbetsplatsen

Arbetsgivaren kan hindra arbetstagaren från att komma till arbetsplatsen. Om detta dock inte har fastställts eller rekommenderats av en myndighet, är arbetsgivaren skyldig att betala arbetstagaren lön för denna tid. Beroende på situationen är det också möjligt att basera frånvaron på andra grunder, till exempel semester eller andra ledigheter.


Arbetstagarens barn insjuknar i covid-19

När ett barn under 10 år hastigt insjuknar, får arbetstagaren lön för sjukdomstid vid tillfällig frånvaro på 1–4 dagar som är nödvändig för att ordna vård åt barnet eller för att arbetstagaren själv tar hand om barnet. En förutsättning för utbetalning av lön för sjukdomstid är att båda vårdnadshavarna förvärvsarbetar och att man över barnets sjukdom företer en motsvarande utredning som fordras för arbetstagarens egen sjukdom samt att arbetstagarens anställningsförhållande varat minst en månad.

En arbetstagare som vårdar sitt barn har rätt till FPA:s dagpenning vid smittsam sjukdom, om barnet är under 16 år och har förordnats att stanna hemma med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar och arbetstagaren därför inte kan arbeta. Dagpenningen ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Dagpenningen kan betalas till arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren har betalat lön för arbetsfrånvaron och arbetstagaren inte har distansarbetat.


Arbetstagaren har ett friskt barn i karantän/skolan eller daghemmet är stängt på grund av covid-19, men barnet är friskt

Arbetstagaren har rätt att vara frånvarande från arbetet, om förutsättningarna för frånvaro av tvingande familjeskäl enligt arbetsavtalslagen uppfylls. En förutsättning är vanligen bland annat att arbetstagarens omedelbara närvaro hemma är nödvändig på grund av en oförutsägbar och tvingande orsak i samband med en sjukdom som drabbat hans eller hennes familj eller något annat ställe (t.ex. vårdplatsen). Rätten till frånvaro från arbetet upphör när barnets vård kan ordnas på annat sätt. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön till en arbetstagare som är frånvarande från arbetet på grund av tvingande familjeskäl.


Ålderstigen förälder

Arbetstagaren har rätt till frånvaro som är nödvändig för att ordna vård för eller ta hand om en ålderstigen förälder som hastigt insjuknar. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för denna tid.

 

Dela artikeln