Tietoa paikallisesta sopimisesta

Sopimusaloihin kuuluvien työnantajien, niin järjestäytyneiden kuin järjestäytymättömien, on sovellettava MTA:n työehtosopimuksia, koska ne ovat yleissitovia.

Työehtosopimuksessa mainitaan useassa kohdassa paikallinen sopiminen, joka antaa joustoa pakottaviin säännöksiin. Työaikalaista kuitenkin löytyy säännös, joka kieltää paikallista sopimista niiltä työnantajilta, jotka eivät ole järjestäytyneitä.

Huomioitava on, että MTA:n työehtosopimuksissa on myös sääntöjä paikallisesta sopimisesta, jotka ovat kaikkien työnantajien sovellettavissa, koska ne eivät heikennä työntekijöiden asemaa.

Seuraavia työehtosopimuksen kohtia voivat soveltaa ainoastaan Maaseudun Työnantajaliittoon kuuluvat työnantajat paikallisesti sopien työntekijöiden kanssa. Paikallinen sopimus tehdään aina neuvotellen ja kirjallisesti.

pexels-pok-rie-1268076
  • Tasoitusjärjestelmää (keskimääräistä säännöllistä työaikaa) sovellettaessa päivittäinen työaika voi olla enintään 11 tunnin mittainen. Työvuoroluettelon mukainen vuorokautinen työaika voi olla yhdenjaksoisesti enintään viikon ajan 11 tuntia.

    Turkistuotantoalalla poikkeava määräys:

    • Paikallisesti sopien voidaan vuorokautinen työaika pidentää 10 tuntiin.
    • Säännöllisen viikkotyöajan tulee tasoittua keskimäärin 40 tuntiin enintään kuuden kuukauden pituisena ajanjaksona. Paikallisesti sopien tasoittumisjaksoa voidaan pidentää enintään 12 kuukauteen.
  • Työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttö.
  • 172 tunnin lisätyömahdollisuus ilman ylityön korotusosia. Ellei työpaikalla ole luottamusmiestä, vaaditaan MTA:n ja Teollisuusliiton hyväksyntä.
  • Mikäli jäsenyrityksen taloudellinen tilanne merkittävästi vaikeutuu uhaten aiheuttaa mm. henkilöstövähennyksiä, voivat työnantaja ja työntekijät paikallisesti sopia sellaisista työsuhteen ehtojen määräaikaisista muutoksista, joiden tarkoituksena on yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja työpaikkojen turvaaminen.