Työntekijä sairastuu koronaan  

Työntekijän ollessa poissa työstä sen vuoksi, että hän on sairastunut koronaan, maksaa työnantaja työntekijälle sairausajan palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti.

Tartuntatautilaissa tarkoitettu viranomainen (kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri) voi määrätä koronaan sairastuneen työntekijän karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilain nojalla. Työntekijän on toimitettava työnantajalle todistus viranomaisen määräyksestä. Työntekijällä on poissaolo-oikeus karanteenin keston ajan, vaikka olisikin jo tervehtynyt. Palkkaa ei makseta siltä ajalta, kun työntekijä on tervehtyneenä karanteenissa.

Karanteenissa tervehtyneenä olevalla työntekijällä voi olla velvollisuus tehdä etätyötä riippuen työntekijän työsopimuksen ehdoista ja tehtävästä työstä. Etätyöstä voidaan aina myös erikseen sopia työntekijän kanssa. Tällöin työnantajalla on velvollisuus maksaa palkkaa tehdyn työajan suhteessa.

Tartuntatautilain nojalla karanteeniin tai eristykseen määrätyllä työntekijällä on oikeus KELA:n tartuntatautipäivärahaan. Tartuntatautipäiväraha on täyden ansionmenetyksen suuruinen. Siltä osin, kun työnantaja on maksanut työntekijälle palkkaa koronan takia tämän työstä poissaolon ajalta, tartuntatautipäiväraha voidaan maksaa työnantajalle.

Työntekijä on terveenä karanteenissa / työntekijä saapuu ulkomailta

    A. Viranomaisen määräämä velvoittava karanteeni

Työntekijän on toimitettava työnantajalle todistus viranomaisen karanteenimääräyksestä. Tämän nojalla työntekijällä on poissaolo-oikeus työpaikaltaan ja työnantaja voi kieltää työntekijää tulemasta työpaikalle karanteenin keston ajan. Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Työntekijällä voi olla velvollisuus tehdä etätyötä ja etätyöstä voidaan sopia. Tällöin tehdyltä työajalta maksetaan palkka. Työntekijällä on oikeus KELA:n tartuntatautipäivärahaan.

    B. Viranomaisen suosittelema ns. omaehtoinen karanteeni

Viranomainen (esim. THL) voi antaa tartuntatautilakiin perustumattoman yleisen suosituksen työntekijöille olla menemättä työpaikalle ns. omaehtoisen karanteenin aikana.  Tämän nojalla työntekijällä on pääsääntöisesti poissaolo-oikeus työpaikaltaan ja työnantaja voi kieltää työntekijää tulemasta työpaikalle omaehtoisen karanteenin ajan. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijän ollessa poissa työpaikaltaan omaehtoisen karanteenin aikana. Työntekijällä voi olla velvollisuus tehdä etätyötä ja etätyöstä voidaan sopia. Tällöin tehdyltä työajalta maksetaan palkka. Työntekijällä ei ole oikeutta KELA:n tartuntatautipäivärahaa.

Työntekijä odottaa koronatestin tulosta

Työnantajan velvollisuus maksaa karanteenissa terveelle olevalle työntekijälle palkkaa riippuu tähän sovellettavasta työehtosopimuksesta. MTA:n alojen työehtosopimuksissa ei ole sovittu palkanmaksuvelvollisuudesta tällaisessa tilanteessa, joten työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Kun työterveyshuolto suosittelee (THL:n mukaisesti) testitulosten odottamista kotona, tämäkin on palkatonta kotona olemista, jos on sillä tavalla terveenä, että muuten olisi töissä ilman nykyistä koronatilannetta. Jos on sairas (esim. kuumetta, lämpöä, oikeasti huono ja heikko olo) työntekijöiden pitäisi tuoda omailmoitusajan jälkeen lääkärintodistus, koronaa tai ei, tällä hetkellä suosituksena on myös sairaanhoitajan todistuksen hyväksyminen sairausajan palkanmaksua varten. Koronatapausta avattiin tämän tekstin alussa.

Työnantaja estää työntekijän töihin tulemisen

Työnantaja voi estää työntekijän töihin tulemisen. Jos viranomainen ei ole kuitenkaan määrännyt tai suositellut tätä, työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle palkka tältä ajalta. Tilanteesta riippuen voidaan käyttää myös muita työstä poissaolon perusteita, kuten lomia taikka muita vapaita.

Työntekijän lapsi sairastuu koronaan

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti maksetaan työntekijälle sairausajan palkkaa lapsen hoidon järjestämisen tai hoitamisen vuoksi välttämättömän, 1–4 päivää kestävän, tilapäisen poissaolon ajalta. Sairausajan palkan maksamisen edellytyksenä on, että molemmat huoltajat ovat ansiotyössä ja että lapsen sairaudesta esitetään vastaava selvitys kuin työntekijän omasta sairaudesta vaaditaan sekä, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään yhden kuukauden.

Lastaan hoitavalla työntekijällä on oikeus KELA:n tartuntatautipäivärahaan, jos hänen alle 16-vuotias lapsensa on tartuntatautilain mukaan määrätty pidettäväksi kotona ja työntekijä on tämän vuoksi estynyt tekemästä työtään. Tartuntatautipäiväraha on täyden ansionmenetyksen suuruinen. Tartuntatautipäiväraha voidaan maksaa työnantajalle siltä osin kuin tämä on maksanut työntekijälle palkkaa eikä työntekijä ole tehnyt etätöitä.

Työntekijän terve lapsi karanteenissa / koulu tai päiväkoti on koronan vuoksi suljettu mutta lapsi on terve

Työntekijällä on oikeus olla poissa työstään, jos työsopimuslain poissaoloa pakottavista perhesyistä koskevan säännöksen edellytykset täyttyvät. Edellytyksenä on yleensä mm. se, että työntekijän välitön läsnäolo kotona on välttämätöntä hänen perheessään tai muualla (esim. hoitopaikassa) tapahtuneen sairaustapauksen vuoksi. Oikeus olla poissa työstä päättyy, kun lapsen hoito saadaan järjestettyä. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijälle, joka on poissa työstään pakottavista perhesyistä.

Ikääntynyt vanhempi

Työntekijällä on oikeus ikääntyneen vanhemman äkillisen sairastumistilanteen aiheuttamaan välttämättömään poissaoloon vanhemman hoidon järjestämisen tai hoidon vuoksi. Tältä ajalta ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.