MTA ja Teollisuusliitto ovat sopineet maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, viher- ja ympäristörakentamisalan ja turkistuotantoalan työehtosopimuksiin väliaikaisesta muutoksesta lomautusilmoitusaikaan, muutos on voimassa 31.12.2020 asti. Lomautusilmoitusaika on tällä aikavälillä 5 päivää (14 päivän sijasta).

Esim. Lomautusilmoitus annetaan pe 12.6, jolloin lomautus alkaa to 18.6.

Korona-viruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Tämän vuoksi on tehty väliaikaisia muutoksia työlainsäädäntöön. Muutokset ovat voimassa 31.12.2020 asti. 

Työlainsäädännön joustojen lisääminen yksityisen sektorin osalta määräajaksi

1. YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen lomautustilanteessa. YT-lakia EI sovelleta kuin työntekijöiden määrä alittaa 20 työntekijää

Lyhennetään yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä 6 viikosta molemmista 5 päivään.

Työnantajan on annettava työntekijöille yt-lain mukainen neuvotteluesitys viimeistään 5 päivää ennen neuvottelujen antamista. Neuvotteluesitysajan päättymisen jälkeen yt-neuvotteluja tulee käydä yt-lain mukaisesti 5 päivän ajan (ei siis 14 päivää tai 6 viikkoa). Vähimmäisneuvotteluajasta voidaan myös sopia toisin yt-neuvotteluissa.

Jos yt-neuvottelut ovat käynnissä lain voimassaoloajan päättyessä eli 31.12., vähimmäisneuvotteluaika on näissäkin tapauksissa 5 päivää, vaikka yt-neuvottelut jatkuvatkin lain voimassaolon päätyttyä.

On huomattava, että muutos koskee vain neuvotteluaikoja ei siis neuvottelujen sisältöä.

Yt-neuvottelujen päättymisen jälkeen työantajan tulee antaa lomautettaville työntekijöille ja näiden luottamusmiehille lomautusilmoitus. Lomautusilmoitus on annettava 5 päivää (ei siis 14 päivää) ennen lomautuksen alkamista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Jos työnantaja antaa lomautusilmoituksen työntekijälleen ennen lain voimassaoloajan päättymistä eli viimeistään 31.12., lomautusaika on näissäkin tapauksissa 5 päivää, vaikka ilmoitusaika jatkuukin lain voimassaolon päätyttyä.

2. Nopeutettu lomautusprosessi alle 20 työntekijän yrityksille

Jos yrityksessä työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähemmän kuin 20 työntekijää, työnantajan tulee yt-lain sijaan noudattaa työsopimuslain ja työehtosopimuksen määräyksiä.

Työsopimuslain mukaan työnantajan on esitettävä työntekijöille tai luottamusmiehelle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Selvityksen antamisen jälkeen, ennen lomautusilmoitusta työnantajan on varattava työntekijöille tai luottamusmiehille tilaisuus tulla kuulluksi annetuista selvityksistä. Tämän jälkeen työnantajan tulee antaa lomautettaville työntekijöille ja näiden luottamusmiehille lomautusilmoitus. Lomautusilmoitus on annettava viimeistään 5 päivää (ei siis 14 päivää) ennen lomautuksen alkamista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Jos työnantaja antaa lomautusilmoituksen työntekijälleen ennen lain voimassaoloajan päättymistä eli viimeistään 31.12., lomautusilmoitusaikan on näissäkin tapauksissa 5 päivää, vaikka ilmoitusaika jatkuukin lain voimassaolon päätyttyä.

3. Lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen on mahdollista, jos työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen. Lomauttaminen on mahdollista myös, jos työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Lisäksi työnantaja ja työntekijä saavat sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Jos määräaikaisen työntekijän lomautus alkaa ennen lain voimassaoloajan päättymistä eli viimeistään 31.12. ja jatkuu lain voimassaolon päätyttyä, tämä on sallittua niin kauan kuin lomauttamisen perusteet ovat olemassa kyseisen määräaikaisen työntekijän kohdalla.

4. Koeaikapurun laajentaminen

Työnantaja voi purkaa koeajalla olevan työntekijän työsuhteen myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella, eli jos työnantajan edellytykset tarjota työtä työntekijälle ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi. Oikeutta koeaikapurkuun ei ole, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Koeaikapurku ei ole sallittua myöskään silloin, kun työnantaja on ennen koeaikapurkua tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, jos työnantajan toimintaedellytykset eivät ole tänä aikana muuttuneet.

5. Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen

Jos työntekijä on irtisanottu taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä, työnantajan on tarjottava työtä työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (ei siis 4 tai 6 kuukauden) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Työnantajan tulee noudattaa 9 kuukauden takaisinottoaikaa silloin, kun työnantaja on antanut työntekijälleen irtisanomisilmoituksen lain voimassaoloaikana eli 1.4.-31.12.

Esimerkki:
- työnantaja irtisanoo lain voimassaollessa taloudellisesta syystä työntekijän, jolla on 6 kuukauden irtisanomisaika
- työnantaja antaa työntekijälle irtisanomisilmoituksen siten että työntekijän työsuhde päättyy 30.11.2020
- 9 kuukauden takaisinottovelvollisuus alkaa 1.12.2020 ja jatkuu 31.8.2021 asti

Työnantajan eläkemaksujen tilapäinen alentaminen

6. Yksityisen sektorin työnantajan työeläkemaksu

Alennetaan työnantajan TyEL-maksua tilapäisesti 2,6 prosenttiyksikköä. Tämä tarkoittaa tilapäistä poikkeamista maksumuutosten 50/50-säännöstä. Maksualennus on voimassa 1.5.-31.12.2020

Lomautetuksi tai työttömäksi joutuvan toimeentuloturvan vahvistaminen määräajaksi

7. Työttömyysturvan parantaminen

Työttömyysturvan alkamista edeltävä viiden päivän omavastuuaika poistuu. Tämä koskee ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Tuen näiltä päiviltä rahoittaa valtio. Omavastuupäivät poistetaan. Työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana. Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Työttömyyspäivärahan enimmäisajan kulumisen keskeyttämistä koskeva esitys laajentaa sitä henkilöjoukkoa, jolla työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Kesäkuun loppuun saakka tämä poikkeus koskee vain lomautettuja. Ajalta 1.7.2020 - 31.12.2020 maksettu työttömyyspäiväraha ei lainkaan kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Enimmäismaksuaika ei kulu esimerkiksi määräaikaisesta työstä työttömäksi jääneillä taikka osittain työllistyvillä.

8. Työssäoloehdon lyhentäminen

Palkansaajan työssäoloehtoa lyhennetään. Työssäoloehto on edellytys työttömyyspäivärahan saannille. Palkansaajien työssäoloehto on nyt 13 kalenteriviikkoa, kun se aiemmin oli 26 kalenteriviikkoa. Yrittäjän ei-omistavilla perheenjäsenillä työssäoloehto on nyt 26 kalenteriviikkoa, kun se aiemmin oli 52 kalenteriviikkoa.

9. Työnantajan ilmoitusvelvollisuus lomauttamistaan työntekijöistä

Työnantajan on lähetettävä vähintään 10 hengen lomautuksista TE-toimistolle ja etuuden maksajalle ryhmälomautusilmoitus. Ilmoitus pitää sisällään lomautettavat työntekijät sekä lomautuksen alkamis- ja päättymispäivät. Ilmoituksessa mainittujen työntekijöiden katsottaisiin rekisteröityneen työttömäksi työnhakijoiksi. Työtön tekee etuuden maksajalle työttömyyspäivärahahakemuksen ja etuus maksetaan, jos hakemus on työnantajan ilmoittamien lomautuspäivien mukainen. Lomautettu voisi halutessaan rekisteröityä erikseen työttömäksi TE-toimistoon ja saada TE-toimiston palveluita.