Palkattaessa nuoria, alle 18-vuotiaita kesätöihin työnantajan on erityisesti huolehdittava työturvallisuudesta. Aiemman työkokemuksen useimmiten puuttuessa nuoret on huolellisesti perehdytettävä työhön ennen työn aloittamista. Perehdyttämistä ja työnopastusta on jatkettava työsuhteen aikanakin, jos esim. työtehtävät muuttuvat.

Vaaralliset työt

Vaarallista työtä saa tehdä 16 vuotta täyttänyt nuori työntekijä, jos työn turvallisuudesta sekä opastuksesta ja ohjauksesta on huolehdittu. Työnantajan on varmistettava, että nuoren työntekijän käyttöön tarkoitetuista laitteista, aineista tai työolosuhteista ei ole erityistä tapaturma- tai terveysvaaraa nuorelle itselleen tai muille.

Lisäksi yläkouluikäinen nuori saa tehdä opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä vaarallista työtä, kun työ tehdään opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa. Työ pitää voida tehdä turvallisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat nuorelle työntekijälle sopivat ja turvalliset käyttää.

Nuorille työntekijöille vaarallisiksi katsotaan asetuksen mukaan seuraavat tekijät:

1. Mekaaniset vaaratekijät
• Leikkaantumisen tai puristumisen vaara voi liittyä tiettyihin työvälineisiin.

2. Kemialliset vaaratekijät
• Kemiallista vaaraa saattaa aiheutua tietyistä aineista ja seoksista.

3. Fysikaaliset vaaratekijät
• Fysikaalinen vaara voi liittyä meluun, työkoneen tärinään, kylmyyteen tai kuumuuteen ja erityisen korkeaan tai matalaan ilmanpaineeseen.

4. Sähköiset vaaratekijät
• Erityinen sähköinen vaara saattaa olla jännitetyössä ja työssä paljaiden jännitteisten osien läheisyydessä sekä vahvavirtalaitteiden ja hissien huolto- ja korjaustyössä.

5. Ruumiillinen liikarasitus
• Ruumiillinen liikarasitus voi liittyä raskaiden taakkojen nostoon sekä muuhun yksipuolisesti kuormittavaan työhön.

6. Biologiset vaaratekijät
• Erityinen vaara saattaa olla liittyä tiettyihin biologisiin tekijöihin.

7. Eräät työt (esimerkkiluettelossa on listattu muita vaarallisia työtehtäviä).

Tarkempi luettelo löytyy: STM:n asetuksesta 928/2014 nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta.

Vaarallisesta työstä ennakkoilmoitus aluehallintovirastolle ja oppivelvollisen huoltajalle

Ennen vaarallisen työn aloittamista on työnantajan tehtävä ennakkoilmoitus. Ilmoitus tehdään työntekopaikan aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Tällaista ilmoitusta ei tehdä sellaisista töistä, joita nuori tekee ammatillisessa opetuksessa opettajan valvonnassa tai työssä, johon hänellä on jo ammatillinen perustutkinto.

Jos vaarallinen työ liittyy koulutukseen, esimerkiksi työssäoppimisjaksolla, ilmoitusvelvollisuus on ammatillisen koulutuksen järjestäjällä yhdessä työnantajan kanssa. Perusopetuksen järjestäjän ei kuitenkaan tarvitse tehdä kyseistä ennakkoilmoitusta.

Viranomaiselle tehtävää ilmoitusta on täydennettävä, jos turvallisuuteen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat olennaisesti. Lisäksi työnantajan on ilmoitettava oppivelvollisen nuoren työntekijän huoltajalle etukäteen vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista.

Lomake: Ilmoitus 16–17-vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön

Ilmoitus tehdään työntekopaikan työsuojelun vastuualueelle. Yhteystiedot