MTA - työ tarvitsee tekijänsä

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Aktuellt

Ännu har du tid att ta unga i arbete till företag inom landsbygdsnäringarna, trädgårds- och grönanläggningsbranschen

LAF och Träförbundet är också med i de ungas "Bli bekant med arbetslivet och tjäna" -programmet detta år.

Modellen är riktad till grundskole-elever, tiondeklassister, yrkeselever och gymnasie-elever. Avsikten med praktikperioden på två veckor är att unga ska kunna få praktisk erfarenhet av arbetslivet och företag. Programmet ska inte ersätta normalt sommararbete.

Anställningsförhållandet på två veckor eller tio dagar enligt sommarpraktikprogrammet kan infalla under tiden 1.6. – 31.8. För genomfört praktikprogram betalar arbetsgivaren en lön på 335 euro, som innehåller semesterersättningen. Ifall man anser att det är ändamålsenligt att avtala om en längre praktikperiod än ovan, betalas för dessa tilläggsdagar 33,50 euro per dag. Normala socialförsäkringsavgifter betalas på lönen. Det finns tilläggsinformation om saken på LAF:s medlemssidor.

Arbetsgivare, är du intresserad av att få aktuell information kontinuerligt? Genom att bli medlem i LAF sker det bäst. Se vår medlemsservice på vår hemsida!

Konkurrenskraftsavtalet träder i kraft

Konkurrenskraftsavtalet godkändes på arbetsmarknaderna. Inom den privata sektorn gäller det ungefär 85 % av löntagarna. Alla löntagare inom den offentliga sektorn är med i avtalet.

Även det förhandlingsresultat som uppnåddes 24.5. inom LAF:s alla branscher är godkänt i och med konkurrenskraftsavtalet. De nya kollektivavtalen enligt detta är i kraft under perioden 1.2.2017 – 31.12.2018. Den centrala förändringen är förlängningen av arbetstiden med 24 timmar genom att tre Pekkasdagar blir arbetsdagar.

LAF och Träförbundet nådde ett förhandlingsresultat om de nya kollektivavtalen – arbetstiden förlängs

LAF och Träförbundet nådde 24.5 ett förhandlingsresultat i enlighet med konkurrenskrafts-avtalet om de nya kollektivavtalen som kommer att vara i kraft 1.2.2017 – 31.1.2018. Målsättningen med konkurrenskraftsavtalet är att förbättra det finländska arbetets och de finländska företagens konkurrenskraft, öka den ekonomiska tillväxten och skapa nya arbetstillfällen. Avtalet stöder samtidigt anpassningen av den offentliga ekonomin.

Den arbetstidsförlängning på 24 timmar som konkurrenskraftsavtalet förutsätter, genomförs genom att minska på arbetstidsförkortningen (Pekkasdagarna) med tre dagar. Principen är också att de som arbetar kortare tid än en 40 timmars arbetsvecka får sin arbetstid förlängd i samma förhållande.

Det lokala avtalandet som finns in kollektivavtalen specificerades. Parterna nådde även enighet om den s.k. överlevnadsklausulen som man kan ty sig till då ett medlemsföretag i LAF råkar ut för allvarliga ekonomiska svårigheter.

Under den nya avtalsperioden kvarstår lönerna i kollektivavtalen på samma nivå som då de trädde i kraft 1.12.2015.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan